www.junkotakahashi.com

JP / EN

news

works > Illuminate city_top > Map

works

Zhengzhou : Zhengdong New District, Henan
Ordos : Inner Mongolia
Hangzhou : Tiandu City, Zhejiang
Kunming : Chenggong New District, Yunnan
Urumqi : Xinjiang


publications

profile